Stavební dozor

Stavební dozor a inženýring staveb

STAVEBNÍ DOZOR – SD

Úkolem stavebního dozoru je provádět odborný dohled nad stavebníkem a kontrolu postupu stavebních prací tak, aby zajistil správnost stavebních prací. Jedná se tedy o kontrolní činnost, kterou provádí jak stavební úřad, tak právě autorizovaný stavební dozor.

Stavební dozor dohlíží

 • Na provádění staveb svépomocí
 • Zaměřuje se na kontrolu stavebníka
 • Zajišťuje bezpečnost stavebních prací
 • Odpovídá za soulad prostorové polohy stavby
 • Odpovídá za správnost stavebních prací v souladu s ověřenou dokumentací stavby
Stavební dozor - PS Control
Cena služby stavebního dozoru se pohybuje mezi 1–2 % z ceny stavebního díla, dle rozsahu a náročnosti díla.

 MÁM ZÁJEM O STAVEBNÍ DOZOR TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA

KDY JE STAVEBNÍ DOZOR POVINNÝ ZE ZÁKONA?

Podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. je stavební dozor potřeba vždy u staveb prováděných svépomocí, které jsou určeny pro bydlení nebo jsou prohlášeny za kulturní památku. Svépomocí znamená vždy tam, kde není stavba prováděna dodavatelsky stavební firmou, která má oprávnění k provádění staveb, jejich změn a odstraňování. Stavební dozor může provádět pouze autorizovaná osoba podle zákona č. 360/1992 Sb.

POZOR, STAVEBNÍ DOZOR NENÍ

 •  Technický dozor investora – Hlídá především kvalitu prováděných prací dodavatelsky, oprávněnost fakturovaných částek a časový plán stavby. Vykonávám také technický dozor investora.
 •  Autorský dozor – Projektant stavby, který kontroluje splnění podmínek projektu.
 •  Stavbyvedoucí – Autorizovaná osoba dle zákona č. 360/1992 Sb., která řídí provádění stavby v souladu s rozhodnutím stavebního úřadu.

INŽENÝRING STAVEB

Zajistím realizaci Vašeho záměru již od úplného začátku

Pomohu vám s celou realizací stavby, pokud se neorientujete ve stavebnictví.

 • Zajistím dokumentaci pro územní řízení, stavební povolení či ohlášení stavby – prostřednictvím spolupracujících, ověřených architektonických a projekčních kanceláří.
 • Vyřídím za Vás územní rozhodnutí, zajistím stavební povolení či ohlášení stavby, včetně potřebných stanovisek dotčených orgánů státní správy a účastníků řízení.
 • Zajistím položkový rozpočet stavby nezávislým rozpočtářem – pak budete moci objektivně posoudit cenové nabídky různých dodavatelů stavby.
 • Ověřím a zajistím povolení pro zvláštní užívání komunikace – zábor veřejného prostranství