DOTACE – Nová zelená úsporám 2022

Dotace na zateplení objektů

Dotace zateplení panelových a cihlových  domů, kompletní revitalizace  objektů 
dovede snížit energetickou zátěž. 
Zajištění dotace pro SVJ,  bytová družstva a soukromý sektor.

 

Dotace na snížení energetické náročnosti budovy a vše co k tomu patří.

Revitalizace bytového domu i jeho zateplení jsou finančně náročné a návratnost investice trvá i více než deset let. S penězi ze státních dotačních fondů (Nová Zelená úsporám, Panel, IROP) ušetříte i polovinu nákladů, jenže – pravidla pro získání dotací nejsou jednoduchá, prokousat se administrativou je práce na desítky hodin. Budete mít čas běhat po úřadech?

Nechte to na nás, veškerou administrativu vyřídíme

Připravíme potřebné podklady, vyřídíme administrativní náležitosti, zajistíme výhodný úvěr. Připravíme pro vás vše důležité pro získání dotace z dotačního programu Panel+, či pomůžeme se zapojením do programu Nová Zelená úsporám.

Nově IROP pro ČR 

Do 30. 11. 2023 běží další výzva, kde se zvýšila procentuální podpora. Maximální výše dotace na zateplení bytového domu, kterou můžete získat z tzv. způsobilých výdajů,

 •  při min. 20% úspoře energie a dosažení štítku min. “C” je 30 % (z původních 25,5 %)
 • při min. 40% úspoře energie a dosažení štítku min. “B” je 40 % (z původních 32,3 %)

Způsobilé výdaje musí být v rozmezí 300 tisíc – 90 mil. Kč.

Pokud jste podali žádost v 16. výzvě (skončila 25. 7. 2022 ve 14:00), můžete ještě zvážit odstoupení a předložit žádost do nové výzvy. Je však nutné, aby se při podání nové žádosti o dotaci na projektu nic nedělo. Práce, které nelze označit jako přípravné, můžou být zahájeny až po podání nové žádosti.

Zásadní rozdíl oproti programu Nová zelená úsporám je zdroj financí. Dotace IROP jsou evropské peníze. Celý proces je složitější, ale to vás trápit nemusí, protože my se o všechno postaráme. Pokud se do toho přeci jen chcete pustit sami, nezapomeňte, že musíte postupovat v souladu s Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 – 2020.

Pro typickou bytovku (panelák) bývá rozpočet zateplení cca 1,5 – 4 mil. Kč, dotace tedy je 400 tis. – 1,5 mil. Kč. Za to je potřeba podstoupit nějakou administrativu (zařídíme).

Na co jde dotace použít?

 • Zlepšení tepelně-technických vlastností konstrukcí na obálce budovy (čili zateplení fasády)
 • instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla (čili rekuperace)
 • výměna zdroje tepla pro vytápění
 • výměna zdroje tepla pro přípravu teplé užitkové vody
 • instalace solárních termických kolektorů
 • instalace fotovoltaických systémů
 • instalace zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje energie nebo zemní plyn a kryjící primárně energetické potřeby budovy, ve které jsou umístěny.

Dotace se většině případů žadatelům vyplatí, i když postup pro její vyřízení je komplikovaný. Stojí za to, si o dotaci požádat. Je to pravděpodobně poslední možnost přímé dotace. V dalších kolech je předpoklad, že dotace bude poskytnuta formou finančního nástroje – úvěru.

Věděli jste, že v programech „Energetické úspory v bytových domech I a II“ bylo podáno 661 žádostí o podporu ve výší 1, 138 miliardy korun, z nichž je schváleno 295 projektů v hodnotě 598 milionů Kč. Tento program nabízí dotaci ve výši 30 % až 40 % celkové hodnoty projektu, přičemž srovnatelné národní dotace MŽP reálně nabízejí 20 až 25 % hodnoty projektu. Přečtěte si i zbytek tiskové zprávy z Ministerstva pro místní rozvoj z 1. 3. 2017.

Důležité upozornění: dokud nepodáte žádost o dotaci, na žádné už provedené práce dotaci nedostanete.

Dotace Nová Zelená úsporám

Program Zelená úsporám sice skončil, ale ministr životního prostředí Mgr. Richard Brabec představil další dotační program Nová zelená úsporám 2017. Z toho budou podporovány jak soukromé domy, tak veřejné budovy.

Program Nová zelená úsporám je zaměřen na investice do energetických úspor při rekonstrukcích i v novostavbách. V programu bude podporováno například komplexní zateplování rodinných a bytových domů a veřejných budov (školy, školky, domovy seniorů apod.), a také nová výstavba v pasivním energetickém standardu.

Program předpokládá poskytovat dotace ve čtyřech hladinách. „Chceme motivovat žadatele, proto platí základní pravidlo. Čím kvalitnější opatření, tím vyšší podpora,“ dodává ministr.

Snižování energetické náročnosti stávajících RODINNÝCH DOMŮ

Dotace na zateplení obálky budovy – výměnou oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy

Podporována jsou dílčí i komplexní opatření.

Není řečeno, co všechno je nutné udělat, ale jsou předepsané výsledky (např. dosažené hodnoty sledovaných technických parametrů nebo procentuální snížení měrné roční potřeby tepla na vytápění).

Podle dosažených energetických parametrů budovy po realizaci úsporných opatření se oblast podpory A dělí na čtyři podoblasti podpory: A.0, A.1, A.2 a A.3.

Požadované parametry dle podoblasti podpory uvádí následující tabulka:

Zateplení zateplování budov fasád snižení energetické náročnosti stávajících tabulka

Zateplení zateplování budov fasád snižení energetické náročnosti stávajících tabulka

Maximální výše podpory na jednotlivé typy konstrukcí dle oblasti podpory:

Zateplení zateplování budov fasád snižení energetické náročnosti stávajících tabulka 2

Zateplení zateplování budov fasád snižení energetické náročnosti stávajících tabulka 2

Dotaci lze také získat na odborný posudek – 20.000,-Kč a také na zajištění odborného stavebního dozoru – 5.000,-Kč.

Snížení energetické náročnosti  BYTOVÝCH DOMŮ

 • dotace na zateplení obálky budovy – výměnou oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy
 • na výměnu neekologického zdroje tepla (spalující například uhlí, koks, uhelné brikety nebo mazut) za efektivní ekologicky šetrné zdroje (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel)
 • na výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem
 • na instalaci solárních termických systémů
 • na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu
 • opatření mohou být prováděna samostatně nebo v různých kombinacích

Kdo může o podporu žádat?

 • fyzické osoby podnikající i nepodnikající
 • společenství vlastníků jednotek (dále jen „SVJ”)
 • bytová družstva (dále jen „BD”)
 • města a obce (včetně městských částí)
 • případně další právnické osoby

Základní pravidla:

 • Žádat je možné před zahájením, v průběhu nebo po dokončení realizace podporovaných opatření.
 • Celková výše dotace na jednu žádost je omezena na max. 30 % (novinka od roku 2016) řádně doložených způsobilých výdajů a je vyplácena až po řádném dokončení realizace podporovaných opatření, tzn. až po vydání Registrace a rozhodnutí, resp. Registrace a stanovení výdajů.
 • Maximální výše podpory pro jednoho žadatele je v rámci této Výzvy stanovena na 10 mil. Kč.
 • Pro posouzení způsobilosti výdajů je stanoveno rozhodné datum 1. 1. 2015.
 • Na jeden bytový dům lze uplatnit jen jednu žádost, ta ale může obsahovat kombinaci opatření z více podoblastí podpory.

Převzato z webu MŽP a NOVAZELENAUSPORAM.CZ.

Dotace Nová zelená úsporám 2019

K podpoře financování oprav, modernizací nebo regenerací panelových domů s úspěchy využíváme dotace z programu Nová zelená úsporám 2017. Program Státního fondu rozvoje bydlení poskytuje nízkoúročené úvěry.Program je určen pro všechny vlastníky bytových domů, bez rozdílu technologie výstavby (panelové, cihlové).
Program mohou využít družstva, společenství vlastníků, fyzické a právnické osoby, stejně jako města či obce, jež mají ve vlastnictví bytový dům.
Podmínky programu se řídí nařízením vlády č. 468/2012, jehož platné znění naleznete na webových stránkách www.sfrb.cz
Žádosti do programu jsou přijímány od 11. ledna 2013.
Program nabízí nízkoúročené úvěry na opravy a modernizace bytových domů. Důraz bude kladen na komplexní opravy, aby tak vlastníci vynakládali finanční prostředky účelně.• Úrok – 0,75% při splatnosti do 10let, úrok 1,75% splatnost 10-20let, a úrok 2,75% se splatností 20-30let
• Fixace úroku po celou dobu splatnosti, kterou lze nastavit až na dobu 30 let.
• Zajištění – standardní, formou ručitelského závazku a další formy jištění podle výše úvěruPřevzato z webu Státního fondu rozvoje bydlení.
(aktualizováno 15.3. 2017)

Čím lépe dům zateplíte, tím větší dostanete státní podporu
Výše státní podpory se v rámci programu Nová zelená úsporám odvíjí od úspor, které zateplením domu dosáhnete. Čím lépe dům zateplíte, tím větší finanční podporu od státu obdržíte. Při nejkvalitněji provedeném zateplení, kdy snížíte energetickou náročnost domu o více než 60 %, obdržíte podporu ve výši 50 % nákladů.

Bude možné v rámci opatření realizovat i průkaz energetické náročnosti budovy? Ano, program Nová zelená úsporám počítá i těmito náklady.

Mohu čerpat dotaci pouze na samotné zateplení domu? Ano, podmínkou pro získání nejvyšší dotace je ale instalace nuceného větrání s rekuperací tepla.

Izolace a zateplení

Jak získat dotaci?

Možnosti a výše dotací na zateplení:

Základní zateplení domu

Snížení energetické náročnosti domu o 40 % – dotace ve výši 25 % celkových nákladů.

Zateplení domu a sklepa

Snížení energetické náročnosti domu o 50 % – získáte dotaci ve výši 35 % celkových nákladů.

Kvalitní zateplení domu a další úpravy

Snížení energetické náročnosti domu o 60 % – dotace ve výši 50 % nákladů.