Technický dozor

Technický dozor investora

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA – TDI

Úkolem technického dozoru investora je technická, finanční, administrativní a časová správa Vaší stavby. Postarám se, aby dodavatel stavby dodržel technické specifikace dle projektové dokumentace.

Hlavním cílem technického dozoru investora je zajistit kvalitu díla a úsporu finančních nákladů.

Jsem nezávislý na stavebních firmách a vždy budu hájit Vaše zájmy.

Technický dozor investora - PS Control

ČINNOSTI TECHNICKÉHO DOZORU

Technická správa stavby

 • Průběžná kontrola postupu stavebních prací po celou dobu realizace stavby
 • Kontrola použitých materiál a výrobků a jejich shoda s projektovou dokumentací stavby
 • Kontrola a přebírání veškerých konstrukcí, které budou v průběhu prací zakryty
 • Kontrola a přebírání dokončených stavebních prací
 • Pořizování fotodokumentace stavby
 • Kontrola dodržení technologických přestávek
 • Kontrola rovinností a výšek stavby
 • Spolupráce při řešení konstrukčních detailů s autorským dozorem (projektantem)

Finanční správa stavby

 • Kontrola zjišťovacích protokolů, daňových dokladů a faktur vystavených dodavatelem stavby
 • Kontrola čerpání finančních prostředků dle smlouvy o dílo
 • Kontrola čerpání finančních prostředků dle skutečného stavu provedených prací a stavu stavby
 • Posouzení objemu víceprací, jejich nároků dle smlouvy o dílo, oprávněnosti a požadované ceny

Časová správa stavby

 • Kontrola postupu prací z hlediska časového plánu stavby a uzavřené smlouvy o dílo – Harmonogram prací
 • Upozornění investora na neplnění harmonogramu stavby dodavatelem a nárokování smluvních pokut z toho vyplývajících

Administrativní správa stavby

 • Organizace a účast při předání staveniště zhotoviteli – vyhotovení předávacího protokolu o předání a převzetí staveniště
 • Organizace a účast na kontrolních dnech stavby
 • Kontrola řádného vedení stavebního deníku a zápisy technického dozoru
 • Spolupráce s autorským dozorem stavby (projektantem)
 • Kontrola dodržení podmínek stavebního povolení
 • Kontrola a účast při předepsaných zkouškách materiálů, rozvodů, zařízení a konstrukcí
 • Kontrola revizních zpráv dodaných dodavatelem stavby
 • Pravidelné informování investora o průběhu stavby
 • Posouzení požadavku zhotovitele stavby na změny dle SoD (cena, termín, technické řešení)
 • Kontrola úplnosti dokladů při převzetí díla
 • Kontrola dokumentace skutečného provedení stavby
 • Organizace a účast na převzetí díla
 • Pořízení soupisu vad a nedodělků se zápisem do protokolu o převzetí díla
 • Dohodnutí postupu s dodavatelem o odstranění všech vad a nedodělků
 • Kontrola odstraněných vad a nedodělků
 • Zajištění a účast při kolaudačním řízení nebo závěrečné prohlídce stavby stavebním úřadem
 • Uplatňování případných reklamací stavebníka v záruční době a odsouhlasení uvolnění pozastávek
 • Asistence stavebníkovi při vyřízení záboru ve veřejném prostranství

JAK TO FUNGUJE?

Při podpisu smlouvy s dodavatelem stavby ustanovíte osobu pověřenou technickým dozorem. Ta Vás v celém průběhu realizace zastupuje v jednání s dodavatelem stavby, kontroluje postup a kvalitu prací. V průběhu stavby také kontroluje vedení stavebního deníku a provádí zápisy.

Cena technického dozoru se pohybuje mezi 2-4 % z ceny, dle rozsahu a náročnosti díla.


KDY JE TDI POVINNÝ ZE ZÁKONA?

V praxi používaný pojem technický dozor investora zákon nezná, místo toho používá technický dozor stavebníka. Tento dozor je stavebník povinen zajistit u staveb financovaných z veřejného rozpočtu. Osoba, která vykonává technický dozor stavebníka, kontroluje průběžně výstavbu s ohledem na správnost a kvalitu prováděných prací a dále kontroluje čerpání finančních prostředků v návaznosti na postupu vykonaných prácí. Praxe však potvrzuje, že je třeba i u projektů financovaných ze soukromých prostředků.

POZOR, TECHNICKÝ DOZOR NENÍ

 •  Stavební dozor – Provádí a zajišťuje odborné vedení stavby u staveb stavěných svépomocí. Vykonávám také stavební dozor.
 •  Autorský dozor – Projektant stavby, který kontroluje splnění podmínek projektu.
 •  Stavbyvedoucí – Autorizovaná osoba dle zákona č. 360/1992 Sb., která řídí provádění stavby v souladu s rozhodnutím stavebního úřadu.